ISK terms and conditions

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

‍

ALLMÄNT

Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (Kund) och Freetrade Europa AB (org. nr 559285-0696) (Bolaget) trÀffas hÀrmed avtal om Investeringssparkonto hos Bolaget enligt dessa AllmÀnna villkor för investeringssparkonto och enligt vid var tid gÀllande Villkor för handels- och depÄ-/kontoavtal, AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal, AllmÀnna villkor för handel med finansiella instrument, Bolagets sÀrskilda Riktlinjer för utförande av order och AllmÀnna villkor för kontotjÀnster. Vid eventuell motstridighet mellan dessa Villkor och de vid var tid gÀllande ovan nÀmnda allmÀnna bestÀmmelserna, allmÀnna villkoren och sÀrskilda policy gÀller dessa Villkor. Avtalet ska anses ingÄnget nÀr Kunden, med i förekommande fall erforderliga behörighetshandlingar, undertecknat och returnerat avtalet till Bolaget och Bolaget efter sedvanlig prövning godkÀnt Kunden. Kunden kan istÀllet för att underteckna avtalet godkÀnna dessa villkor som inloggad Kund pÄ Bolagets webbtjÀnst. DÀrefter öppnas konto för Kundens rÀkning. Efter sÀrskild ansökan kan konto öppnas av omyndig.

‍

FULLMAKT 

Genom att acceptera dessa AllmÀnna villkor om investeringssparkonto befullmÀktigar Kunden Bolaget att för Kundens rÀkning öppna ett aktie- och fondkonto i Bolaget och att till sÄdant aktie- och fondkonto överföra tillgÄngar som enligt lagen om investeringssparkonto, eller dessa villkor, inte fÄr förvaras pÄ Investeringssparkontot.

‍

DEFINITIONER 

Annat Eget Konto: sÄdan depÄ och/eller konto som Kunden, eller Bolaget för Kundens rÀkning, har öppnat hos Bolaget eller som Kunden har öppnat hos ett annat institut och som inte Àr ett Investeringssparkonto. Avtalet: Bolagets vid var tid gÀllande AllmÀnna villkor för investeringssparkonto, Villkor för handels- och depÄ-/kontoavtal, AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal, AllmÀnna villkor för handel med finansiella instrument, Riktlinjer för utförande av order och AllmÀnna villkor för kontotjÀnster.

Betydande Ägarandelar: Finansiella Instrument som getts ut av ett företag och som innebĂ€r att innehavaren av instrumenten direkt eller indirekt Ă€ger eller pĂ„ ett liknande sĂ€tt innehar andelar i företaget som motsvarar minst tio (10) procent av rösterna för samtliga andelar eller av kapitalet i företaget. Även NĂ€rstĂ„endes direkta eller indirekta innehav ska tas med i berĂ€kningen.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsomrÄdet Finansiella Instrument: sÄdana instrument som avses i lagen om vÀrdepappersmarknaden. Fondandelar: andelar i en vÀrdepappersfond eller specialfond som avses i lagen om vÀrdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

GodkĂ€nda InvesteringstillgĂ„ngar: sĂ„dana av Bolaget godkĂ€nda InvesteringstillgĂ„ngar som enligt lagen om investeringssparkonto och Avtalet vid var tid fĂ„r förvaras pĂ„ Investeringssparkontot. Investeringsföretag: vĂ€rdepappersinstitut som enligt lag fĂ„r ingĂ„ avtal om Investeringssparkonto. InvesteringstillgĂ„ngar: tillgĂ„ngar som enligt lagen om investeringssparkonto fĂ„r förvaras pĂ„ ett Investeringssparkonto, dvs. sĂ„dana Finansiella Instrument som (i) Ă€r upptagna till handel pĂ„ en Reglerad Marknad eller motsvarande marknad utanför EES, (ii) handlas pĂ„ en MTF-plattform inom EES eller (iii) utgör Fondandelar. Betydande Ägarandelar och Kvalificerade Andelar Ă€r inte InvesteringstillgĂ„ngar.

Investeringssparkonto: sÄdant konto som uppfyller kraven i lagen om investeringssparkonto. KontofrÀmmande TillgÄng: sÄdant Finansiellt Instrument som inte Àr en InvesteringstillgÄng.

Kvalificerade Andelar: sÄdana aktier och andra Finansiella Instrument i eller avseende fÄmansföretag som omfattas av sÀrskilda beskattningsregler i inkomstskattelagen.

MTF-plattform: sÄdan marknad inom EES som avses i lagen om vÀrdepappersmarknaden.

NÀrstÄende: sÄdan person som omfattas av definitionen av nÀrstÄende i inkomstskattelagen.

Reglerad Marknad: sÄdan marknad som avses i lagen om vÀrdepappersmarknaden.

‍

1. FÖRVARING AV TILLGÅNGAR PÅ INVESTERINGSSPARKONTOT

1.1 PÄ Investeringssparkontot fÄr Kunden endast förvara GodkÀnda InvesteringstillgÄngar och kontanta medel, om inte annat framgÄr av Avtalet.

1.2 De av Bolaget vid var tid GodkÀnda InvesteringstillgÄngarna framgÄr av det Placeringsreglemente som finns tillgÀngligt pÄ Bolagets hemsida www.ft.io

 1.3 Ett Finansiellt Instrument Àr förvarat pÄ Investeringssparkontot nÀr Bolaget har förtecknat det pÄ kontot.

1.4 Det Äligger Kunden att fortlöpande hÄlla sig uppdaterad om vilka tillgÄngar som vid var tid fÄr förvaras pÄ Investeringssparkontot. Om Bolaget beslutar att ta bort en GodkÀnd InvesteringstillgÄng frÄn Placeringsreglementet kommer de Kunder som Àr innehavare av sÄdana tillgÄngar pÄ sitt Investeringssparkonto att informeras om detta av Bolaget minst trettio (30) dagar innan Àndringen görs.

‍

‍

2. ÖVERFÖRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT TILL INVESTERINGSSPARKONTOT

2.1 Överföring frĂ„n eget konto

2.1.1 Kunden fÄr endast överföra GodkÀnda InvesteringstillgÄngar som Kunden sjÀlv Àger till Investeringssparkontot. En sÄdan överföring kan ske frÄn ett Annat Eget Konto eller frÄn ett annat eget Investeringssparkonto. Sker överföringen frÄn ett Annat Eget Konto betraktas överföringen skatterÀttsligt som en avyttring.

2.1.2 Kunden fÄr varken överföra InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget eller KontofrÀmmande TillgÄngar till Investeringssparkontot.

2.2 Överföring frĂ„n annan

2.2.1 GodkÀnda InvesteringstillgÄngar fÄr överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgÄngarna överförs till kontot i samband med Kundens förvÀrv av tillgÄngarna och förvÀrvet har skett:

1. pÄ en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES eller pÄ en MTF-plattform; 2. pÄ sÄ sÀtt att nya Fondandelar utfÀrdas;

3. frÄn den som har emitterat tillgÄngarna om förvÀrvet grundades pÄ tillgÄngar som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

4. frÄn Bolaget;

5. frÄn övertagande bolag om tillgÄngarna avsÄg ersÀttning till aktieÀgarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av aktier som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

6. frÄn köpande bolag om förvÀrvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av andelar som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

7. frÄn en annan person om tillgÄngarna vid förvÀrvet förvarades pÄ dennes Investeringssparkonto; eller

8. genom utdelning pÄ tillgÄngar som vid förvÀrvet förvarades pÄ Investeringssparkontot.

‍

‍

2.2.2 InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget fÄr överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgÄngarna överförs till kontot i samband med Kundens förvÀrv av tillgÄngarna och förvÀrvet har skett:

1. frÄn övertagande bolag om tillgÄngarna avsÄg ersÀttning till aktieÀgarna vid fusion eller delning av aktiebolag och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av aktier som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

2. frÄn köpande företag om förvÀrvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av andelar som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot; eller

3. genom utdelning pÄ tillgÄngar som vid förvÀrvet förvarades pÄ Investeringssparkontot.

2.2.3 KontofrÀmmande TillgÄngar fÄr överföras till Investeringssparkontot av en annan person endast om tillgÄngarna överförs till kontot i samband med Kundens förvÀrv av tillgÄngarna och förvÀrvet har skett:

1. frÄn emittenten om tillgÄngarna senast den trettionde (30) dagen efter den dag dÄ de emitterades avses bli upptagna till handel pÄ en Reglerad Marknad eller en motsvarande marknad utanför EES eller pÄ en MTF-plattform;

2. frÄn den som har emitterat tillgÄngarna om förvÀrvet avsÄg teckningsrÀtter, fondaktierÀtter, sÀljrÀtter eller liknande Finansiella Instrument och om förvÀrvet grundades pÄ tillgÄngar som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

3. frÄn övertagande bolag om tillgÄngarna avsÄg ersÀttning till aktieÀgarna vid en fusion eller delning av aktiebolag och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av aktier som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot;

4. frÄn köpande företag om förvÀrvet var ett led i ett förfarande om andelsbyte och om tillgÄngarna förvÀrvades pÄ grund av andelar som vid förvÀrvet förvarades pÄ kontot; eller

5. genom utdelning pÄ tillgÄngar som vid förvÀrvet förvarades pÄ Investeringssparkontot.

‍

‍

2.2.4 SĂ„dana Finansiella Instrument som avses i 2.2.1-2.2.3 fĂ„r dock inte överföras till Investeringssparkontot om förvĂ€rvet grundas pĂ„ Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller pĂ„ sĂ„dana KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar som vid tidpunkten för förvĂ€rvet förvarades pĂ„ Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3. 2.2.5 Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar fĂ„r inte överföras till Investeringssparkontot med tillĂ€mpning av 2.2.3 punkten 1.

2.3 VĂ€rdering av Finansiella Instrument vid överföring 2.3.1 Vid överföring av Finansiella Instrument frĂ„n Annat Eget Konto till Investeringssparkontot kommer de av Bolaget, pĂ„ Kundens Investeringssparkonto, att tas upp till gĂ€llande marknadspris vilket i normalfallet Ă€r senast noterad betalkurs nĂ€rmast före överföringstidpunkten. Överföringstidpunkten Ă€r nĂ€r tillgĂ„ngarna förtecknas pĂ„ Investeringssparkontot. 2.3.2 Bolaget Ă€ger rĂ€tt att inte utföra Kundens överföringsuppdrag.

‍

‍

3. ÖVERFÖRING AV FINANSIELLA INSTRUMENT FRÅN INVESTERINGSSPARKONTOT

3.1 Överföring till eget konto

3.1.1 Kunden fÄr överföra InvesteringstillgÄngar frÄn Investeringssparkontot till ett annat eget Investeringssparkonto endast om tillgÄngarna fÄr förvaras pÄ det mottagande kontot.

3.1.2 Kunden fÄr inte överföra InvesteringstillgÄngar frÄn Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.1.3 Kunden fÄr överföra KontofrÀmmande TillgÄngar frÄn Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto.

3.2 Överföring till annan

3.2.1 Kunden fÄr överföra InvesteringstillgÄngar och KontofrÀmmande TillgÄngar frÄn Investeringssparkontot till en annan person endast om Kunden genom försÀljning, byte eller liknande har överlÄtit tillgÄngarna:

1. pÄ en Reglerad Marknad eller annan motsvarande marknad utanför EES eller en MTF-plattform;

2. pÄ sÄ sÀtt att Fondandelar löses in;

3. till den som har emitterat tillgÄngarna;

4. till Bolaget;

5. till budgivaren om överlÄtelsen var ett led i ett offentligt uppköpserbjudande;

6. till köpande bolag om överlÄtelsen var ett led i ett förfarande om andelsbyte; eller

7. till majoritetsaktieÀgaren i ett bolag om överlÄtelsen var ett led i ett förfarande om inlösen av minoritetsaktier i samma bolag.

3.2.2 Kunden fÄr Àven överföra InvesteringstillgÄngar vilka Kunden har överlÄtit genom försÀljning, byte eller liknande frÄn Investeringssparkontot till en annan person om tillgÄngarna vid överlÄtelsen direkt förs över till dennes Investeringssparkonto och om tillgÄngarna fÄr förvaras pÄ det mottagande kontot.

3.2.3 Kunden fÄr överföra InvesteringstillgÄngar vilka Kunden har överlÄtit genom arv, testamente, gÄva, bodelning eller pÄ liknande sÀtt frÄn Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker direkt till dennes Investeringssparkonto och om tillgÄngarna fÄr förvaras pÄ det mottagande kontot.

3.2.4 Kunden fÄr överföra KontofrÀmmande TillgÄngar vilka Kunden har överlÄtit genom arv, testamente, gÄva, bodelning eller liknande frÄn Investeringssparkontot till en annan person endast om överföringen sker till ett konto som inte Àr ett Investeringssparkonto.

‍

‍

4. TILLFÄLLIG FÖRVARING AV VISSA TYPER AV FINANSIELLA INSTRUMENT 4.1

AllmÀnt

4.1.1 Det som framgÄr av avsnitt 4.2 och 4.3 utgör en uttömmande upprÀkning av de situationer dÄ InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget och vissa typer av KontofrÀmmande TillgÄngar tillfÀlligt fÄr förvaras pÄ Investeringssparkontot.

4.1.2 Om sÄdana tillgÄngar som avses i 4.2.1, 4.3.2 och 4.3.3 övergÄr till att bli GodkÀnda InvesteringstillgÄngar inom den nedan angivna tidsfristen, fÄr de förvaras pÄ Investeringssparkontot.

4.1.3 Av avsnitt 4.4 framgÄr inom vilka tidsfrister och pÄ vilket sÀtt som InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget och/eller KontofrÀmmande TillgÄngar ska flyttas frÄn Investeringssparkontot.

4.2 InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget 4.2.1 InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget fÄr förvaras pÄ Investeringssparkontot till och med den trettionde (30) dagen efter utgÄngen av det kvartal dÄ tillgÄngarna blev klassificerade som sÄdana tillgÄngar respektive blev förtecknade pÄ kontot.

4.3 Vissa typer av KontofrÀmmande TillgÄngar

4.3.1 Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar som inte var sĂ„dana tillgĂ„ngar nĂ€r de överfördes till Investeringssparkontot eller som har överförts till kontot pĂ„ det sĂ€tt som framgĂ„r av 2.2.3 punkterna 2–5, fĂ„r förvaras pĂ„ Investeringssparkontot till och med den trettionde (30) dagen efter den dag dĂ„ tillgĂ„ngarna först klassificerades som sĂ„dana tillgĂ„ngar eller blev förtecknade pĂ„ kontot. TillgĂ„ngarna ska, Ă€ven om de under tidsfristen övergĂ„r till att klassificeras som andra tillgĂ„ngar, flyttas ut frĂ„n Investeringssparkontot senast denna dag.

4.3.2 Andra KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar Ă€n Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar och som var InvesteringstillgĂ„ngar nĂ€r de överfördes till Investeringssparkontot eller som har överförts till kontot med stöd av Kundens befintliga innehav av Finansiella Instrument pĂ„ det sĂ€tt som avses i 2.2.3 punkterna 2–5, fĂ„r förvaras pĂ„ Investeringssparkontot till och med den sextionde (60) dagen efter utgĂ„ngen av det kvartal dĂ„ tillgĂ„ngarna blev klassificerade som sĂ„dana tillgĂ„ngar respektive blev förtecknade pĂ„ kontot.

4.3.3 Andra KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar Ă€n Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar som, nĂ€r de överfördes till Investeringssparkontot avsĂ„gs att tas upp till handel pĂ„ det sĂ€tt som framgĂ„r av 2.2.3 punkten 1, fĂ„r förvaras pĂ„ Investeringssparkontot till och med den sextionde (60) dagen efter den dag dĂ„ de emitterades.

4.4 Flytt av InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget och av KontofrÀmmande TillgÄngar

4.4.1 Kunden ska, inom de tidsfrister som anges i avsnitt 4.2 och 4.3 ovan, flytta InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget och/eller kontofrÀmmande TillgÄngar frÄn Investeringssparkontot. En sÄdan flytt kan ske antingen genom att Kunden, i enlighet med Avtalet, överför tillgÄngarna till ett annat förvar eller genom att Kunden överlÄter tillgÄngarna.

4.4.2 Om Kunden inte inom den tidsfrist som anges i 4.2.1 har överlÄtit InvesteringstillgÄngar som Bolaget inte godkÀnner och som tillfÀlligt förvaras pÄ Investeringssparkontot eller anvisat Bolaget till vilket annat eget Investeringssparkonto sÄdana tillgÄngar ska överföras, fÄr Bolaget för Kundens rÀkning vid den tidpunkt och pÄ det sÀtt som Bolaget bestÀmmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgÄngarna.

4.4.3 Om Kunden inte senast sju (7) dagar före de tidpunkter som anges i 4.3.1 – 4.3.3 har överlĂ„tit KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar som tillfĂ€lligt förvaras pĂ„ Investeringssparkontot eller anvisat Bolaget till vilket Annat Eget Konto sĂ„dana tillgĂ„ngar ska överföras, fĂ„r Bolaget efter eget bestĂ€mmande vĂ€lja mellan att för Kundens rĂ€kning (i) överföra tillgĂ„ngarna till Annat Eget Konto i Bolaget eller (ii) vid den tidpunkt och pĂ„ det sĂ€tt som Bolaget bestĂ€mmer, avyttra hela eller delar av Kundens innehav av tillgĂ„ngarna.

4.5 Informationsskyldighet

4.5.1 Kunden ska om det kommer till dennes kÀnnedom att (i) InvesteringstillgÄngar som inte Àr godkÀnda av Bolaget eller (ii) KontofrÀmmande TillgÄngar förvaras pÄ Investeringssparkontot, sÄ snart som möjligt informera Bolaget om detta.

4.5.2 Bolaget ska inom fem (5) dagar frÄn det att det kommit till Bolagets kÀnnedom att KontofrÀmmande TillgÄngar förvaras pÄ Investeringssparkontot, informera Kunden om detta samt inom vilken tid tillgÄngarna senast mÄste flyttas frÄn Investeringssparkontot.

4.5.3 Vid tillĂ€mpning av 4.5.2 ska Bolaget anses ha fĂ„tt kĂ€nnedom om att KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar förvaras pĂ„ Investeringssparkontot nĂ€r tjugofem (25) dagar har gĂ„tt frĂ„n utgĂ„ngen av det kvartal dĂ„ de KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngarna först förvarades pĂ„ Investeringssparkontot i egenskap av KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar. Detta gĂ€ller dock inte för Betydande Ägarandelar eller Kvalificerade Andelar eller sĂ„dana KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar som förvaras pĂ„ kontot med stöd av 4.3.3.

‍

‍

5. KONTANTA MEDEL

5.1 Kunden fÄr sÀtta in kontanta medel pÄ och ta ut kontanta medel frÄn Investeringssparkontot.

‍

‍

6. RÄNTA, UTDELNING OCH ANNAN AVKASTNING

6.1 RÀnta, utdelning och annan avkastning som Àr hÀnförlig till de tillgÄngar som vid var tid förvaras pÄ Investeringssparkontot ska överföras direkt till Investeringssparkontot. För ersÀttning hÀnförlig till överlÄtelse av Finansiella Instrument gÀller dock vad som framgÄr av avsnitt 8.3.

6.2 Kunden ansvarar för att rĂ€nta, utdelning och annan avkastning som Ă€r hĂ€nförlig till Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sĂ„dana KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar som förvaras pĂ„ Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3 inte överförs till Investeringssparkontot. Om Kunden inte har lĂ€mnat nĂ„gon annan anvisning fĂ„r Bolaget efter eget bestĂ€mmande överföra sĂ„dan rĂ€nta, utdelning och annan avkastning till ett Annat Eget Konto i Bolaget.

‍

‍

7. ÅTAGANDEN AVSEENDE FÖRVARADE FINANSIELLA INSTRUMENT

7.1 Bolagets Ätaganden vad gÀller de tillgÄngar som förvaras pÄ Investeringssparkontot följer av de av Bolaget vid var tid gÀllande AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal.

7.2 Bolaget förbehÄller sig rÀtten att inte genomföra de Ätaganden som framgÄr av AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal, om detta skulle strida mot bestÀmmelserna i Avtalet eller lagen om investeringssparkonto.

‍

‍

8. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

8.1 AllmÀnt

8.1.1 Vid köp och försÀljning av tillgÄngar pÄ Investeringssparkontot gÀller, utöver vad som framgÄr nedan, Bolagets vid var tid gÀllande Villkor för handels- och depÄ- /kontoavtal, AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal, AllmÀnna villkor för handel med finansiella instrument och Bolagets sÀrskilda Riktlinjer för utförande av order.

8.1.2 Bolaget förbehÄller sig rÀtten att inte genomföra köp- eller försÀljningsuppdrag för Kundens rÀkning avseende Finansiella Instrument i de fall de Finansiella Instrumenten inte utgör InvesteringstillgÄngar som Àr godkÀnda av Bolaget respektive av mottagande Institut samt i de fall uppdraget i övrigt skulle strida mot Avtalet eller lagen om investeringssparkonto.

8.2 FörvÀrv av Finansiella Instrument

8.2.1 Kunden ska sjÀlv och i förvÀg kontrollera att de Finansiella Instrument som Bolaget ges i uppdrag att förvÀrva för Kundens rÀkning utgör GodkÀnda InvesteringstillgÄngar.

8.2.2 Vid Kundens förvÀrv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot ska betalning ske med tillgÄngar som förvaras pÄ Investeringssparkontot.

8.2.3 Vid Kundens förvÀrv av Finansiella Instrument till Investeringssparkontot fÄr betalning ske i form av Finansiella Instrument som förvaras pÄ Investeringssparkontot (byte) endast om sÄdan överföring sker i enlighet med avsnitt 3.2.

8.3 ErsÀttning vid överlÄtelse av Finansiella Instrument

8.3.1 Vid Kundens överlÄtelse av Finansiella Instrument som sker pÄ det sÀtt som anges i 3.2.1 punkterna 1-7, ska ersÀttning som erhÄlls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot.

8.3.2 Vid Kundens överlÄtelse av InvesteringstillgÄngar som sker pÄ det sÀtt som anges i 3.2.2, ska ersÀttning som erhÄlls i form av kontanta medel överföras direkt till Investeringssparkontot. 8.3.3 Vid Kundens överlÄtelse av Finansiella Instrument som sker pÄ det sÀtt som anges i 3.2.1 och 3.2.2, ska ersÀttning som erhÄlls i form av InvesteringstillgÄngar överföras direkt till Investeringssparkontot.

8.3.4 Vid Kundens överlÄtelse av Finansiella Instrument ska ersÀttning som erhÄlls i form av KontofrÀmmande TillgÄngar överföras till Investeringssparkontot endast om (i) överföringen av tillgÄngar till Investeringssparkontot sker i enlighet med 2.2.3 - 2.2.5 samt om (ii) Kunden inte har anvisat ett annat förvar till vilken sÄdan ersÀttning istÀllet ska överföras.

8.3.5 Kunden ansvarar för att ersĂ€ttning vid överlĂ„telse av Betydande Ägarandelar, Kvalificerade Andelar eller sĂ„dana KontofrĂ€mmande TillgĂ„ngar som tillfĂ€lligt förvaras pĂ„ Investeringssparkontot med stöd av 4.3.3, inte överförs till Investeringssparkontot. SĂ„dan ersĂ€ttning, i form av kontanta medel eller Finansiella Instrument, ska istĂ€llet överföras till av Kunden anvisat annat förvar. Om Kunden inte har lĂ€mnat nĂ„gon sĂ„dan anvisning, fĂ„r Bolaget efter eget bestĂ€mmande överföra ersĂ€ttningen till ett Annat Eget Konto i Bolaget.

‍

‍

9. PANTSÄTTNING

9.1 För pantsÀttning gÀller, utöver vad som framgÄr nedan, de av Bolaget vid var tid tillÀmpade AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal.

9.2 Kunden pantsÀtter till Bolaget, till sÀkerhet för samtliga Kundens nuvarande och blivande skyldigheter gentemot Bolaget i anledning av Avtalet (i) samtliga de Finansiella Instrument som vid var tid finns förtecknade pÄ Investeringssparkontot, (ii) samtliga de Finansiella Instrument som Kunden vid var tid har förvÀrvat för förvaring pÄ Investeringssparkontot samt (iii) samtliga kontanta medel som vid var tid finns insatta pÄ Investeringssparkontot.

9.3 Kunden fÄr inte pantsÀtta Finansiella Instrument som förvaras pÄ Investeringssparkontot som sÀkerhet för skyldigheter som Kunden har gentemot annan Àn Bolaget.

9.4 Om Kunden inte fullgör sina skyldigheter gentemot Bolaget enligt Avtalet, t.ex. att Finansiella Instrument i samband med försÀljning inte finns förvarade pÄ Investeringssparkontot, fÄr Bolaget ta panten i ansprÄk pÄ det sÀtt Bolaget finner lÀmpligt. Om Bolaget tar panten i ansprÄk ska det agera med omsorg och, om det Àr möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan nackdel för Bolaget, i förvÀg underrÀtta Kunden om detta.

‍

‍

10. ÖVERLÅTELSE AV INVESTERINGSSPARKONTO

10.1 Investeringssparkontot kan inte överlÄtas.

‍

‍

11. ÖVERFÖRINGAR MELLAN INVESTERINGSSPARKONTON HOS OLIKA INVESTERINGSFÖRETAG

11.1 Vid överföringar av InvesteringstillgÄngar mellan Investeringssparkonton hos olika Investeringsföretag Äligger det Kunden att pÄ förhand försÀkra sig om att det mottagande Investeringsföretaget kan ta emot de aktuella tillgÄngarna.

11.2 Överföring av Kundens InvesteringstillgĂ„ngar till ett annat Investeringsföretag ska anses genomförd dĂ„ tillgĂ„ngarna har förtecknats pĂ„ Investeringssparkontot hos det mottagande Investeringsföretaget.

11.3 Vid överföringar till Investeringssparkontot frÄn ett annat Investeringsföretag fÄr Bolaget vÀgra att ta emot tillgÄngar för förvaring pÄ Investeringssparkonto som inte Àr GodkÀnda InvesteringstillgÄngar.

‍

‍

12. UPPSÄGNING AV INVESTERINGSSPARKONTOT

12.1 Bolaget fÄr sÀga upp Avtalet till upphörande tvÄ mÄnader efter det att Kunden enligt punkten H.2 i AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal ska anses ha fÄtt meddelandet.

12.2 Kunden kan sÀga upp Avtalet pÄ de sÀtt som framgÄr enligt H.2 i AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal (dvs. via elektroniskt meddelande i Bolagets InternettjÀnst, per brev eller via e-post efter sÀrskild överenskommelse) till upphörande en mÄnad efter det Bolaget enligt samma punkt ska anses ha fÄtt meddelandet.

12.3 Oavsett vad som sagts i 12.1 och 12.2 fÄr vardera parten skriftligen sÀga upp Avtalet till upphörande med omedelbar verkan om motparten vÀsentligen har brutit mot Avtalet eller andra instruktioner eller överenskommelser som gÀller för de handels- och förvaringstjÀnster avseende Finansiella Instrument eller de kontotjÀnster som Àr anslutna till Investeringssparkontot.

12.4 Avtalet upphör dock tidigast vid Investeringssparkontots avslutande enligt 12.5.

12.5 Investeringssparkontot ska som huvudregel avslutas vid den tidpunkt Avtalet upphör enligt 12.1 och 12.3. Om det vid tidpunkten för uppsÀgning av Avtalet förvaras Finansiella Instrument och/eller kontanta medel pÄ Investeringssparkontot eller om Finansiella Instrument har förvÀrvats för att förvaras pÄ Investeringssparkontot, men Ànnu inte har förtecknats pÄ kontot ska Investeringssparkontot dock istÀllet avslutas sÄ snart samtliga tillgÄngar flyttats frÄn Investeringssparkontot. Kunden ska i dessa situationer snarast (i) anvisa ett annat eget Investeringssparkonto till vilket InvesteringstillgÄngar ska överföras, (ii) anvisa ett Annat Eget Konto till vilket KontofrÀmmande TillgÄngar ska överföras och/eller (iii) överlÄta tillgÄngarna i enlighet med 3.2.

12.6 Om Kunden inte senast sextio (60) dagar frÄn uppsÀgning enligt 12.1 eller senast trettio (30) dagar frÄn uppsÀgning enligt 12.2 eller frÄn uppsÀgning enligt 12.3 varken har anvisat till vilket annat förvar InvesteringstillgÄngar och/eller KontofrÀmmande TillgÄngar ska överföras eller överlÄtit tillgÄngarna, fÄr Bolaget för Kundens rÀkning vid tidpunkt och pÄ sÀtt som Bolaget bestÀmmer (i) avyttra tillgÄngarna och dÀrefter överföra samtliga kontanta medel frÄn Investeringssparkontot till ett Annat Eget Konto i Bolaget och/eller (ii) överföra KontofrÀmmande TillgÄngar till ett Annat Eget Konto i Bolaget.

‍

‍

13. UPPHÖRANDE AV INVESTERINGSSPARKONTOT PÅ GRUND AV LAG

13.1. Om kontot upphör som Investeringssparkonto enligt 28 § lagen om investeringssparkonto ska de tillgÄngar som förvaras pÄ kontot inte lÀngre schablonbeskattas. Bolaget ska, inom fem (5) dagar frÄn det att Bolaget fÄtt kÀnnedom dÀrom, informera Kunden om att Investeringssparkontot har upphört och att det Äligger Kunden att snarast överföra samtliga tillgÄngar som förvaras pÄ Investeringssparkontot till ett annat förvar eller överlÄta tillgÄngarna.

13.2 Om Kunden inte senast 10 dagar frÄn det att Bolaget har informerat Kunden om Investeringssparkontots upphörande enligt 13.1 varken har anvisat till vilket annat förvar som tillgÄngarna ska överföras eller överlÄtit tillgÄngarna, fÄr Bolaget vidta de ÄtgÀrder som framgÄr av 12.6 och dÀrefter avsluta kontot. Avtalet upphör att gÀlla nÀr kontot har avslutats.

‍

‍

14. SKATTER, AVGIFTER OCH ÖVRIGA KOSTNADER

14.1 Skatt pÄ Investeringssparkontot

14.1.1 Kunden ansvarar för skatter och andra avgifter som ska betalas enligt svensk eller utlÀndsk lag med avseende pÄ tillgÄngar som förtecknas pÄ Investeringssparkontot, t.ex. utlÀndsk kÀllskatt och svensk kupongskatt pÄ utdelning.

14.1.2 Bolaget ska varje Är tillstÀlla Skatteverket uppgifter om den schablonintÀkt som Àr hÀnförlig till Kundens Investeringssparkonto.

14.1.3 Andra KontofrÀmmande TillgÄngar som förvaras pÄ ett investeringssparkonto Àn sÄdana KontofrÀmmande TillgÄngar som förvaras pÄ investeringssparkonto med stöd av 17 § lagen om investeringssparkonto ska inte ingÄ i den schablonmÀssigt berÀknade intÀkten utan istÀllet beskattas konventionellt.

14.2 SkatterÀttslig hemvist

14.2.1 Investeringssparkontot kan innehas av Kunden oavsett om denne Àr obegrÀnsat eller begrÀnsat skatteskyldig i Sverige.

14.2.2 Det Äligger Kunden att vid var tid ha kÀnnedom om sin skatterÀttsliga hemvist.

14.2.3 Kunden förbinder sig att utan dröjsmÄl till Bolaget skriftligen anmÀla förÀndringar i sin skatterÀttsliga hemvist, t.ex. vid flytt utomlands. Bolaget Àger rÀtt att meddela vilka handlingar Kunden ska inkomma med för att styrka sin skatterÀttsliga hemvist.

14.3 Avgifter

14.3.1 Uppgifter om Bolagets gÀllande avgifter för Investeringssparkontot samt tjÀnster som har samband med Investeringssparkontot framgÄr av Bolagets Förhandsinformation om investeringssparkonto och vid var tid gÀllande prislista tillgÀnglig pÄ www.ft.io

 14.3.2 Om det enligt Bolagets bedömning föreligger risk för att Kundens medel pÄ kontot kan komma att understiga berÀknad, men Ànnu inte inbetald skatt eller avgift fÄr Bolaget pÄ det sÀtt som Àr lÀmpligt sÀlja tillgÄngar pÄ Investeringssparkontot i sÄdan utstrÀckning att nÀmnda risk inte lÀngre bedöms föreligga. Bolaget fÄr Àven underlÄta att utföra av Kunden begÀrd omplacering och varje annan disposition av tillgÄngarna som förvaras pÄ Investeringssparkontot i den utstrÀckning detta enligt Bolagets bedömning medför att nÀmnda risk skulle uppstÄ eller öka. Bolaget ska agera med omsorg och, om sÄ Àr möjligt och det enligt Bolagets bedömning kan ske utan nackdel för Bolaget, i förvÀg underrÀtta Kunden om ÄtgÀrd och/eller underlÄtenhet enligt ovan.

14.4 Övriga kostnader

14.4.1 Kunden ska stÄ för de kostnader som uppstÄr vid försÀljning, överföring eller öppnande av annan förvaring enligt Avtalet.

‍

‍

15. ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR OM INVESTERINGSSPARKONTO OCH AVGIFTER

15.1 Ändringar av dessa AllmĂ€nna villkor om investeringssparkonto eller Bolagets avgifter (enligt Avtalet och vid var tid gĂ€llande prislista) ska ha verkan gentemot Kunden frĂ„n och med tvĂ„ mĂ„nader efter det att Kunden enligt H.2 AllmĂ€nna bestĂ€mmelser för handels- och depĂ„-/kontoavtal ska anses ha mottagit meddelande om Ă€ndringen.

15.2 Om Kunden inte godtar Àndringen har Kunden rÀtt att inom den tid som framgÄr i 15.1 omgÄende sÀga upp Avtalet.

‍

‍

16. ANSVARSBEGRÄNSNING

16.1 BetrÀffande Bolagets begrÀnsning av ansvar, se AllmÀnna bestÀmmelser för handels- och depÄ-/kontoavtal under punkt H.5.

‍

‍

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

17.1 Tolkning och tillÀmpning av dessa villkor ska ske enligt svensk rÀtt. Tvist mellan Kunden och Bolaget i anledning av dessa villkor ska avgöras av allmÀn domstol med tillÀmpning av svensk rÀtt.

‍

‍

INFORMATION TILL KUND INSÄTTNINGSGARANTI OCH INVESTERARSKYDD

InsÀttningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insÀttningsgarantin enligt beslut av RiksgÀlden. Varje kontohavare har rÀtt till ersÀttning för sin sammanlagda kontobehÄllning i bolaget med ett belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. RiksgÀlden betalar ut ersÀttningen inom 7 arbetsdagar frÄn den dag bolaget försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska trÀda in. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsÀttningar fÄ ersÀttning för vissa insÀttningar som hÀnförs till sÀrskilt angivna hÀndelser, t.ex. försÀljning av privatbostad, avgÄngsvederlag och försÀkringsersÀttning, med högst 5 miljoner kronor. En lÀngre tid för utbetalning kan dÄ aktualiseras. Följande kontohavare, eller utlÀndska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte fÄ ersÀttning frÄn garantin: banker, kreditmarknadsföretag, vÀrdepappersbolag, försÀkringsföretag, ÄterförsÀkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, vÀrdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter. Mer information om insÀttningsgarantin finns pÄ RiksgÀldens hemsida, www.riksgalden.se

Investerarskydd Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har Kunden, om denne i hÀndelse av Bolagets konkurs inte skulle fÄ ut sina finansiella instrument hos Bolaget, rÀtt till sÀrskild ersÀttning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgÄr till högst 250 000 kr. NÀmnda ersÀttning kan Àven innefatta medel som Bolaget tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersÀttning ska senast ett Är frÄn dagen för konkursbeslutet framstÀlla sitt krav till RiksgÀlden, som efter prövning betalar ut ersÀttning.

‍

‍

‍